4b. Verschillende verklaringen WOI verklaard

In deze taak lezen leerlingen twee (korte) fragmenten van historici die verklaren waarom de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Aan leerlingen wordt gevraagd hoe het kan dat twee historici zulke verschillende verklaringen schrijven? Wat zegt ons dat over geschiedenis? Deze taak is nuttig om te onderzoeken hoe leerlingen tegen (de aard van) historische kennis aankijken. Zo is het bijvoorbeeld denkbaar dat zij wijzen op de tijd- en plaatsgebondenheid van de historici (ook hun mening, religie, politieke overtuiging etc. kan een rol spelen). Hoewel deze verklaring recht doet aan het feit dat geschiedenis nooit neutraal is en te maken heeft met perspectief nemen, mist in dit antwoord het feit dat er wel degelijk criteria zijn om tot betrouwbare geschiedschrijving te komen. Andere leerlingen wijzen wellicht op het verschil in gebruikte bronnen. In zekere zin is dit een genuanceerde opvatting (want het legt de nadruk op de discipline – argumentatie en bewijs), maar het is niet zo dat met de ‘juiste’ bronnen, de waarheid ‘boven komt drijven’.┬á Sterker, op basis van dezelfde bronnen komen historici soms tot heel verschillende verklaringen. In de meest genuanceerde variant begrijpt de leerlingen dat deze historici andere vragen stelden (die inderdaad gekleurd waren door tijd en plaats), maar dat hun verklaringen toch meer zijn dan ‘slechts’ een mening, doordat hun onderzoek voldoet aan methodologische criteria: bewijsvoering (referenties) en argumentatie.

Taak 4b Verschillende Verklaringen WOI